Baku State University
AZ1148, Baku, Z.Khalilov str., 23
Tel: ( +99412 ) 510 18 22
E-mail: galaktika2002@mail.com , mhhuseyng@bsu.edu.az , rauf_jafarov@hotmail.com
Web Master: Kanan Huseynov (kanan.huseynov@gmail.com)